om oss
 

 

    

 

KVALITETSPOLICY
Målet med TPA-EL ABs kvalitetsarbete är att uppfylla kundernas krav och förväntningar på produkter och tjänster genom att:

 • Utföra tjänster och åtaganden effektivt, fackmannamässigt och noggrant
 • Ta ansvar för egna och varandras arbetsuppgifter
 • Sträva efter att förebygga fel
 • Ständigt förbättra vårt arbetssätt
 • Samarbeta med kunniga och pålitliga leverantörer
 • Bemöta kunder och övriga intressenter med respekt och på ett positivt sätt, samt bygga långsiktiga affärsrelationer
 • I alla lägen göra vårt bästa och sträva efter att se de bästa möjligheterna och lösningarna
 
 

ARBETSMILJÖPOLICY
Målet med TPA-EL AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö för medarbetarna.

För att uppfylla detta skall vi:

 • Säkerställa att arbetsmiljön inte utsätter medarbetarna för ohälsa eller olycksfall.
 • Anpassa arbetsförhållandena till medarbetarnas olika förutsättningar.
 • Ge medarbetarna möjlighet att påverka utformningen av sin egen arbetsplats och arbetssituation.
 • Ge medarbetarna möjlighet att påverka till ett mer stimulerande arbete och trivsamt arbetsklimat.
 • Kontinuerligt utvärdera och förbättra arbetsmiljön.
 • Ha en öppen och rak dialog mellan arbetsgivare och medarbetare.
 
MILJÖPOLICY
Målet med TPA-EL ABs miljöarbete är att värna om våra naturresurser och minska verksamhetens negativa inverkan på miljön genom att:
 • Efterleva miljölagar, förordningar och föreskrifter
 • Hushålla med de resurser vi använder
 • Prioritera användandet av produkter och tjänster som minimerar miljöbelastningen
 • Minimera avfall och källsortera
 • Ständigt förbättra vårt arbetssätt
 • Fokusera på att förebygga all negativ miljöpåverkan
 • Samarbeta med leverantörer som verkar
  för en bättre miljö
 • I alla lägen göra vårt bästa och att sträva efter att se de bästa möjligheterna och lösningarna
 
 
  TP Albertsson El AB, Återbruksvägen 7A, 703 53 Örebro
Tel: 019-18 40 31     Fax: 019-18 40 32
E:mail: info@tpael.se
E:mail: ekonomi@tpael.se